KOÁTKA
Všechna naše koátka jsou vychovávaná s láskou a  maximální péčí, které se promítnou v jejich úžasné, té pravé ragdolí, povaze :-)

Koátka momentálně nemáme, ale plánujeme - viz "plánovaný vrh"


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koátka z vrhu J jsou v nových domovech, u svýc hodných páníčků :-)
VRH J - 11. 8. 2015
Hawkey x Karolina - chlapeček a holčička
Juppiter (
nejvyšší římský bůh, totožný s řeckým Diem)- red mitted - rezervace 
Juno (nejvyšší římská bohyně, ochránkyně manželství, totožná s řeckou Hérou) - tortie bicolor - rezervace

Juppiter Juno Jupik & Juno
Jupik Juno Karolina a koátka
Jupik Juno koátka


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koátka z vrhu H a CH jsou v nových domovech, u svýc hodných páníčků :-)
VRH H -5. 11. 2013
Hawkey x Karolina -
dvě holčičky a jeden chlapeček
Helios
 (bůh slunce) -červený bicolor  - rezervace - obrovský chlapeček milé povahy
Hestia
(bohyně rodinného krbu) - tortie mitted - rezervace - jemná holčička a veliký zvědavec
Hebe
(bohyně věčné mladosti)tortie mitted - rezervace - hodná, pohodová holčička

VRH CH - 8. 11. 2013
Hawkey x Euphoria -
jedna hočička
Charlotte -
blue mitted - rezervace - upředená holčička

Heliosek
Helios
Helios

Helios Hestia Hebe
Charlotte Helios a Hestia Koátka
Karolina a koátka Charlotte koátka